Et ubehandlet høretab kan blive en dyr affære - Hearing Like Me Denmark
At leve med et høretab
January 25, 2019
Social isolation
January 25, 2019

Et ubehandlet høretab kan blive en dyr affære

Hvis du begynder at høre dårligere, kan det hurtigt få en effekt og påvirke din livskvalitet. En hørenedsættelse begrænser dine muligheder for at omgås med andre mennesker og opleve verden omkring dig fuldt ud. Mange studier viser at der er en sammenhæng mellem hørenedsættelse og depression, dårligere hukommelse og stigende bekymring. Når du hører dårligere får du sværere ved at lære ting, hvilket fører til at du præsterer ringere eksempelvis på jobbet.Når du har en hørenedsættelse må din hjerne arbejde meget hårdere for at adskille de vigtige lyde fra baggrundsstøj.
Det bliver sværere at kommunikere med andre hvilket kan føre til social isolation og det belaster dine relationer med familie og venner.

Den gode nyhed er, at jo hurtigere man tager hånd om og behandler hørenedsættelsen, desto hurtigere kan man afværge de negative effekter, styrke selvtilliden og øge livskvaliteten.
Et høreapparat kan gøre det lettere for dig at fokusere på samtaler, og det bliver mindre anstrengende for dig at fokusere på det du skal.

Det kan virke unødigt og svært at gøre noget ved problemet, det kan også være at du slet ikke er opmærksom på problemet. En hørenedsættelse udvikles oftest over tid og det er ikke usædvanligt at hørenedsættelsen kun opfattes i visse lydmiljøer. Derfor kan det vare svært selv at mærke hvis hørelsen bliver ringere. Det mest normale er at du får svært ved at høre svage og lyse toner – de diskante lyde. Det er også almindeligt at have svært ved at høre barnestemmer, fuglesang eller når folk hvisker.
Det er oftest slægtninge, venner eller arbejdskollegaer som først lægger mærke til at du har en hørenedsættelse.

Det er vigtigt at gøre noget ved det tidligt

De kan i og for sig tage fejl, men det er dog nemmest at få bevist ved en høretest.
En hørenedsættelse er ikke noget man skal skille sig ud med. Du kan og bør gøre noget ved problemet for at undgå de negative konsekvenser.
Selv om hørelsen kun lige er lidt forringet så hjælper høreapparater til bevarelse af de vigtige signalveje for lyd til din hjerne. Jo længere tid du venter med at anskaffe høreapparater, desto sværere bliver det at vænne sig til dem og du kan desværre tabe livskvalitet så du måske undgår  samtaler med familie og venner eller føler dig uden for fordi du “ikke kan høre noget”.

Negative konsekvenser

Der findes mange forskningsrapporter som peger på de negative konsekvenser ved at høre dårligt.
Mindsket opmærksomhed øger risikoen for at komme ud for ulykker.
Du kan blive påvirket af irritation, pessimisme, vrede ,træthed, bekymring, stress og depression. Problemer som leder til, at den som hører dårligt undgår sociale situationer, får sværere ved at kommunikere med andre og derfor bliver endnu mere ensom, “usynlig” for medmennesker og kollegaer.
Ensomhed er den faktor som er mest alvorlig for helsen. Den er en endnu større risikofaktor end de velkendte faktorer som rygning, alkohol, fysisk passivitet, overvægt eller skødesløshed med blodtryksmedicin. Det viser et stort engelsk studie ,”Social relationships and mortality risk”, fra 2010. Over 300 000 individer medvirkede i studiet. Resultatet er egentlig ikke overraskende, vi mennesker er jo sociale væsener der er afhængige af hinanden. Det er vigtigt for os at bygge og opretholde sociale relationer for at have det godt, det er rent ud sagt livsvigtigt.

Dette understreges endnu mere i et islandsk studie fra 2014. Der har forskerne studeret hvordan skader på syn og hørelse påvirker dødeligheden hos ældre. Studiet, som omfattede ca. 5000 ældre, viste at hørenedsættelse øgede risikoen for at dø i løbet af en femårsperiode, imens synsnedsættelse ikke forhøjede risikoen.
Blandt dem som har fået en hørerehabilitering og som anvender hørehjælpemidler, er dødeligheden lavere. Det viser både hvor meget vores helse påvirkes af hørenedsættelse, men også hvor vigtigt det er at tage sit høreproblem alvorligt og anvende de hjælpemidler som er til rådighed.

Hele samfundet påvirkes af høretab

Der findes en lang række studier som tydeligt viser at hørenedsættelser ikke kun påvirker individet, men også hele samfundet på mange måder.  En rapport fra Hörselskadades Riksförbund viser at andelen af førtidspensionister er ca. dobbelt så stor blandt personer med hørenedsættelser sammenlignet med hele befolkningen. En anden undersøgelse har undersøgt sammenhængen mellem høreproblemer og risiko for førtidspensionering hos mere end 40 000 individer. Man har studeret årsagerne til sygemeldinger på et vist tidspunkt og siden fulgt denne gruppe i tolv år.  De patienter som har diagnoser koblet til øre og hørelse løber 40 % større risiko i at blive førtidspensionister, end de som har andre årsager til sygemelding.
Det er oftest følgerne af en hørenedsættelse som er udløsende årsag til pensioneringen. Det inflammatoriske system i kroppen påvirkes også. Listen på medicinske tilstande som er koblet til hørenedsættelser kan være lang.

Vores kognitive formåen bliver ringere

Vores kapacitet til at opleve hverdagen påvirkes også i den grad af en nedsat hørelse. Et studie fra 2013 fulgte ca. 2000 ældre individer med både audiologiske og kognitive tests. Ingen i gruppen havde nogle symptomer på bristende kognitiv formåen da studiet indledtes. De som havde en hørenedsættelse i starten af studiet tabte 30-40 % mere på de kognitive tester end de personer som ikke havde nogen hørenedsættelse.
I en andet studie fulgte man løbende en gruppe med 600 voksne personer fra starten af 90erne frem til 2008. Ingen havde nogle demenssymptomer da studiet indledtes, men et antal personer døde af demens under studiet. Man fandt en sammenhæng mellem den hørenedsættelse testpersonerne havde ved studiets start og risikoen ved at dø af demens.

Et andet velkendt helseproblem er faldskader blandt ældre mennesker. Ældres faldulykker leder til flere dødsfald, større antal indlæggelser på sygehus og flere besøg på akutmodtagelsen end mange andre typer ulykker.  Din balancefunktion er vigtig for at undvige at falde og skade dig, og der findes mange årsager til hvorfor balancen er dårlig. Her spiller hørelsen en vigtig rolle.
Ud over at balancefunktionen sidder i øret, så indeholder den lyd vi har omkring os mange detaljer som vi bruger til at orientere os.
I et studie fra 2015 foretaget på en lille gruppe ældre personer med hørenedsættelse viste det sig, at testpersonerne præsterede signifikant bedre ved balancetest når de havde deres høreapparater på, som hvis de ikke havde. Det beviser, at en god hørelse er god for din balance, og i forlængelse af det hjælper til at undgå faldulykker.

En dyr affære for samfundet

For samfundet er ubehandlede høretab en dyr affære.  Et internationalt respekteret audiologisk institut i Nottingham, præsenterede i slutningen af 2014 en rapport med rubrikken ”The Real Cost of Adult Hearing Loss”. I denne finder man en opstilling af konsekvenser ved hørenedsættelse, bla.  en økonomisk udregning for at skønne den økonomiske belastning som høretab udgør i Storbritannien. Resultatet var at det koster samfundet 30 milliarder pund per år.
I en ambitiøs gennemgang af høreverdenen ud fra et folkesundhedsperspektiv som Anders Jönsson har skrevet på opfordring fra det Nordiska Audiologiska Sällskapet konstaterer han at uanset størrelsen af summen så er konklusionen klar:
Det er dyrt at satse for lidt på hørehelse, både for samfundet og for det enkelte individ.

(Artikel er tidligere publiceret i Phorum Magazine)