Användarvillkor

I. Introduktion och behörighet

Vänligen läs dessa användarvillkor (”villkor”) noggrant innan du använder webbplatsen.

Dessa villkor inkluderar Phonaks integritetspolicy och HIPAA-sekretessregeln Authorization for Use/Disclosure of Health Information, som införlivats genom hänvisning i dessa villkor. Vi har inkluderat flera kommentarer i rutor för att hjälpa till att förklara eller betona viktiga avsnitt. Dessa kommentarer är endast avsedda att underlätta och har ingen rättslig eller avtalsmässig verkan.

Bindande överenskommelse. Dessa villkor utgör en bindande överenskommelse mellan dig och Phonak, LLC och dess filialer och dotterbolag (”Phonak”, ”vi”, ”oss”). ”Du” och ”användare” avser alla besökare på webbplatsen. Du godkänner dessa villkor varje gång du besöker webbplatsen. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte besöka webbplatsen. Om du är under 18 år representerar du och samtycker till att du har lagligt samtycke från din förälder eller vårdnadshavare till att ta del av och använda webbplatsen.

Revidering av villkor. Vi kan komma att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera en uppdaterad version. Du bör besöka denna sida regelbundet för att granska de mest aktuella villkoren, eftersom du är bunden av dem. Din fortsatta användning av webbplatsen efter en ändring av dessa villkor bekräftar ditt bindande godkännande av dessa villkor. Termerna ”posta” och ”postande” som används i dessa villkor avser handlingen att skicka in, ladda upp, publicera, visa, eller liknande aktiviteter på webbplatsen.

II. Webbplatsen

Med ”webbplatsen” menas den webbplats som finns på https://www.phonak.com. På webbplatsen finns en online-metod för att lära sig om våra produkter och tjänster.

Enbart i informationssyfte. Du accepterar att all information och allt innehåll på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick” och endast i informationssyfte. Vi ger inte medicinsk, juridisk eller psykologisk rådgivning, diagnoser eller behandling. Webbplatsen kan innehålla användbar information rörande hälsa, men är inte avsedd att ersätta professionell rådgivning, diagnoser eller behandling, eller din bedömning. Du åtar dig all risk och allt ansvar för användning av eller tillit till information som du får från eller genom webbplatsen eller från oss. Du accepterar och samtycker till att vår verksamhet enligt dessa villkor är begränsad till att tillhandahålla dig en webbplats som ger dig mer information om våra produkter och tjänster.

Produktbeskrivningar. Vi försöker att vara så exakta som möjligt i våra beskrivningar av de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi garanterar dock inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria. Tillgänglighet och priser på produkter kan komma att ändras när som helst utan förvarning.

Ingen patient eller kundrelation med Phonak. Din användning av webbplatsen skapar inte någon patient- eller kundrelation med oss. Du bör diskutera dina specifika medicinska frågor med kvalificerad vårdpersonal som känner till dina individuella medicinska behov. Bortse aldrig från professionell rådgivning eller vänta med att söka hjälp på grund av information som du hittar på webbplatsen. Om du tror att du befinner dig i en medicinsk nödsituation, ring din läkare eller 112 omedelbart eller ta dig till sjukhuset.

Tredje part. Webbplatsen kan lista tredje part som kan hjälpa dig att köpa och använda våra produkter och tjänster. Vi rekommenderar eller stödjer inte någon tredje part som förekommer på webbplatsen. Vi kan, men behöver inte, undersöka och övervaka tredje parter för att se till att de har licenser, certifieringar, referenser eller har uppfyllt andra förutsättningar som vi anser nödvändiga för att få förekomma på webbplatsen. Vi är inte ansvariga för åtgärder eller uppträdande av någon tredje part och du har hela ansvaret för att fastställa om en tredje part är kvalificerad och/eller har laglig rätt att tillhandahålla dig tjänster. Eventuella tvister du kan ha med tredje part är uteslutande mellan dig och sådan tredje part. Kontakta privacy@phonak.com för att meddela oss om olämpligt eller olagligt beteende eller innehåll som du påträffar på webbplatsen.

HIIPA-efterlevnad. När vi tillhandahåller produkter och tjänster till vårdgivare kan vi agera som en affärspartner i enlighet med bestämmelserna i Health Insurance Portability and Accountability Act från 1996 och dess integritets- och säkerhetsföreskrifter (HIPAA). I sådana fall kommer vi att följa bestämmelserna i våra affärspartneravtal och HIPAA:s Privacy Rule, Breach Notification Rule och Security Rule beträffande den skyddade hälsoinformation vi har tillgång till som affärspartner. Vi är inte ansvariga för eventuella vårdgivares HIPAA-överträdelser när du använder webbplatsen eller våra produkter eller tjänster.

III. Behörigheten att använda webbplatsen

Barn. Ingen del av webbplatsen är riktad till personer under 13 år. OM DU ÄR UNDER 13 ÅR, VÄNLIGEN ANVÄND ELLER BESÖK ALDRIG WEBBPLATSEN PÅ NÅGOT SÄTT.

Agent för ett företag, en enhet eller en organisation. Om du använder webbplatsen på uppdrag av ett företag, en enhet eller en organisation (kollektivt ”organisation”), då representerar och garanterar du att du:

 1. är en auktoriserad representant för organisationen;
 2.  har behörighet att binda organisationen till dessa villkor; och
 3. samtycker till att vara bunden av dessa villkor på uppdrag av organisationen.

IV. Kommunikation

Du samtycker till att ta emot e-post från oss på den e-postadress du angav till oss för kundservicerelaterade ändamål. E-post till dig kommer inte att krypteras. Vi kan inte garantera säkerheten för e-post som skickas till dig via publika nät.
Genom att du samtycker till HIPAA:s Authorization for Use/Disclosure of Health Information får vi använda och lämna ut dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Vi får kontakta dig via telefon, e-post eller andra elektroniska medel rörande hörselnedsättning, inbokning av en hörselutvärdering och/eller eventuell försäljning av en hörselrelaterade produkter och tjänster. Du kan återkalla detta godkännande genom att kontakta oss på privacy@phonak.com.

Elektroniska meddelanden. Genom att använda webbplatsen eller tillhandahålla oss personlig information godkänner du att vi får kommunicera med dig elektroniskt rörande säkerhet, integritet och andra frågor som rör din användning av webbplatsen. Om vi får information om en säkerhetssystemöverträdelse kan vi komma att försöka meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande på hemsidan eller skicka ett e-postmeddelande till dig. Du kan ha laglig rätt att erhålla detta meddelande skriftligen. För att få kostnadsfria skriftliga meddelanden om säkerhetsöverträdelser (eller för att återkalla ditt samtycke till att ta emot elektroniska meddelanden), vänligen skriv till oss på privacy@phonak.com

V. Ägande och användning av Phonak-innehåll

Innehållet på webbplatsen inkluderar: design, text, grafik, bilder, video, information, logotyper, ikoner, programvara, ljudfiler, datakod och annat Phonak-innehåll (kollektivt ”Phonak-innehåll”). Allt Phonak-innehåll och sammanställningen (vilket innebär insamlingen, bearbetningen och presentationen) av allt Phonak-innehåll tillhör Phonak eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagar och andra lagar.

Licens till dig. Vi tillåter dig, med förbehåll för dessa villkor, att ta del av och använda webbplatsen och Phonak-innehållet enbart för personligt bruk av webbplatsen, efter vårt godtycke. All annan användning är uttryckligen förbjuden. Denna licens kan återkallas när som helst utan förvarning och med eller utan orsak. Obehörig användning av Phonak-innehåll kan bryta mot upphovsrättslagstiftning, varumärkeslagar och gällande kommunikationsregler och -stadgar och är strängt förbjuden. Du måste bevara alla upphovsrättsmärken, varumärken, servicemärken och andra meddelanden om äganderätt som finns i det ursprungliga Phonak-innehållet på alla kopior du gör av Phonak-innehållet.

Phonak-märken. ”Phonak”, Phonak-logotypen, och andra Phonak-logotyper och produkt- och tjänstenamn är eller kan vara varumärken som tillhör Phonak (”Phonak-märken). Utan vårt föregående skriftliga tillstånd, och förutom uteslutande via länkar som tillhandahålls av oss, samtycker du till att inte visa eller använda Phonak-märken på något sätt.

VI. Förslag och bidrag

Vi uppskattar att få höra från våra användare och välkomnar dina kommentarer rörande webbplatsen. Observera dock att vi, om du skickar oss kreativa idéer, förslag, uppfinningar eller material (”kreativa idéer”), kommer att:

 1. ha exklusiv äganderätt till alla nu kända eller senare upptäckta rättigheter till dessa kreativa idéer;
 2. stå fria från all sekretesskyldighet och inte kommer att hållas ansvariga för användning eller utlämnande av kreativa idéer; och
 3. ha rätt till obegränsad användning av dessa kreativa idéer oavsett syfte, kommersiellt eller annat, utan ersättning till dig eller någon annan person.

VII. Friskrivningar, begränsningar och förbud rörande användarinnehåll

Vi representerar eller garanterar inte sanningsenligheten, exaktheten eller tillförlitligheten för innehåll som publiceras av tredje part. Du accepterar att du om du förlitar dig på material som publiceras av tredje part gör så på egen risk. Genom att använda webbplatsen accepterar du risken att du kan utsättas för innehåll som är stötande eller på annat sätt olämpligt.
Phonak stödjer inte, och är inte heller ansvarigt för, något tredjepartsinnehåll på webbplatsen. Du påtar dig all risk förenad med ditt användarinnehåll, inklusive andra personers tillit till dess kvalitet, exakthet eller tillförlitlighet. Du kan komma att bli ansvarsskyldig om, exempelvis, ditt användarinnehåll innehåller material som är falskt, avsiktligt vilseledande eller ärekränkande; kränker tredje parts rättigheter; eller innehåller material som är olagligt eller förespråkar brott mot någon lag eller förordning.
Du samtycker till att använda webbplatsen för dess avsedda ändamål och på ett godkänt sätt. Du måste använda webbplatsen i enlighet med alla integritetslagar, dataskyddslagar, immaterialrättsliga lagar och andra tillämpliga lagar. Följande användning av webbplatsen är förbjuden. Du får inte:

 1. försöka störa, skada, dekonstruera, stjäla från eller bereda dig otillåten åtkomst till webbplatsen, användarkonton eller den teknik och utrustning som stödjer webbplatsen;
 2. skapa ramar med eller länka till webbplatsen utan tillstånd;
 3. använda datautvinning, robotar eller andra datainsamlingsenheter på eller genom hemsidan, om så inte specifikt tillåts av dessa villkor;
 4. publicera ofullständig, falsk eller vilseledande information, uppträda som någon annan person eller förvränga din anknytning till någon person eller enhet;
 5. lämna ut personlig information om någon annan person eller trakassera, missbruka eller publicera stötande material;
 6. sälja, överföra eller överlåta någon av dina rättigheter att använda webbplatsen till en tredje part utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande;
 7. publicera reklam eller marknadsföringslänkar eller -innehåll, förutom vad som uttryckligen tillåts av dessa villkor;
 8. använda webbplatsen på ett olagligt sätt eller för att begå en olaglig handling i relation till hemsidan eller som på annat sätt resulterar i böter, viten och annat ansvar för Phonak eller andra; eller
 9. besöka webbplatsen från en jurisdiktion där detta är olagligt eller otillåtet.

VIII. Konsekvenser vid överträdelse av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att stänga av eller avsluta ditt konto och förhindra åtkomst till webbplatsen oavsett anledning, efter vårt godtycke. Vi förbehåller oss rätten att vägra att tillhandahålla dig webbplatsen i framtiden.
Du är ansvarig för alla anspråk, avgifter, böter, viten och annan ansvarsskyldighet som förorsakas oss eller andra till följd av att du bryter mot dessa villkor och din användning av webbplatsen.

IX. Phonaks ansvar

Ändringar av webbplatsen. Vi har rätt att ändra, upphäva eller avbryta vilken aspekt som helst av webbplatsen när som helst, inklusive antalet drifttimmar, webbplatsens tillgänglighet eller funktioner, utan förvarning eller ansvarsskyldighet.

Användartvister. Vi är inte ansvariga för eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter mellan dig och tredje part som du interagerar med på eller utanför webbplatsen. Du påtar dig all risk förenad med att hantera tredje parter. Du samtycker till att lösa tvister direkt med den andra parten. Du befriar Phonak från alla fordringar, krav och skadestånd i tvister mellan användare av webbplatsen. Du samtycker också till att inte involvera oss i sådana tvister. Var försiktig och använd sunt förnuft när du använder webbplatsen.

Innehållskorrekthet. Vi gör inga utfästelser om korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet och aktualitet för något innehåll på webbplatsen. På samma sätt gör vi inga utfästelser om korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet och aktualitet för data från tredjepartsleverantörer eller kvalitet eller karaktär på tredjepartsprodukter eller -tjänster som erhålls genom webbplatsen. Använd webbplatsen på egen risk.

Tredjepartswebbplatser och -program. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och -program. Du är ansvarig för att bedöma om du vill besöka eller använda dem. Vi är inte ansvariga för och stödjer inte funktioner, innehåll, reklam, produkter eller annat material på andra webbplatser eller i andra program. Du påtar dig all risk och vi frånsäger oss allt ansvar till följd av din användning av dem.

Tredjepartsfunktionalitet. Webbplatsen kan komma att låta dig använda tredjepartsinnehåll och tredjepartsfunktionalitet. Du använder sådant innehåll eller sådan funktionalitet med förbehåll för sådana tredje parters villkor.
Vi ger inga löften och frånsäger oss allt ansvar för specifika resultat från användningen av webbplatsen.

Definition av befriade parter. ”Befriade parter” inkluderar Phonak och dess dotterbolag, tjänstemän, anställda, agenter, partners och licensgivare.

X. Allmänna villkor

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Phonak rörande din användning av webbplatsen. Vårt misslyckande att utöva eller hävda någon rätt eller bestämmelse i dessa villkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses ogiltig av en behörig domstol samtycker parterna ändå till att domstolen bör sträva efter att ge parternas avsikter den effekt som reflekteras i bestämmelsen, och övriga bestämmelser i dessa villkor kvarstår i full kraft. Rubrikerna i dessa villkor och integritetspolicyn är endast till för att underlätta och har ingen rättslig eller avtalsmässig verkan. Ordet ”inklusive” betyder ”inklusive utan begränsning”.

XI. Skiljedom, kategoriundantag och avstående från juryrättegång

Dessa villkor och relationen mellan dig och Phonak skall regleras av lagstiftningen i delstaten Illinois utan hänsyn till dess lagvalsregler. Du och Phonak samtycker till att underkasta er den personliga och exklusiva skiljedomen för tvister som rör din användning av webbplatsen enligt American Arbitration Associations regler. Varje sådan skiljedom ska, i nödvändig utsträckning, genomföras i Chicago, Illinois. Du förbinder dig att inte att stämma Phonak i något annat forum.
Du förstår och samtycker också, beträffande eventuella tvister med de befriade parterna till följd av eller i samband med din användning av webbplatsen eller dessa villkor, till att:
• du ger upp din rätt till en juryrättegång;
• du ger upp din rätt att verka som representant, som privat biträde, eller i någon annan representantkapacitet, eller att delta som medlem i en kategori av fordringsägare, i alla processer som involverar en sådan tvist; och
• du måste lämna anspråk inom ett (1) år efter det att sådant anspråk uppkommit annars preskriberas det för alltid.

Kontaktinformation

Phonak, LLC
4520 Weaver Parkway
Warrenville, IL 60555
info@phonak.com

Ikraftträdandedatum: 05/07/2015
Senast uppdaterad:

05/07/2015